+420 739 526 887 sekretariat@keltnerlegal.cz

Cena právních služeb

Odměnu za poskytované právní služby lze stanovit několika způsoby, přičemž je vždy stanovována s přihlédnutím zejména k povaze a náročnosti věci.

Odměnu je možné určit:

 1. a) dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna) jako odměnu:
 • časovou (pak je určena částkou za určitou časovou jednotku, většinou hodinu)
 • fixní (pak je určena paušální částkou),
 • podílovou (pak je určena podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci)

nebo

 1. b) na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna pro případy, kdy není sjednána smluvní odměna), kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif).

Kromě nároku na odměnu, má advokát právo na proplacení hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas (výši lze upravit smluvně). Advokát má nárok na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil v souvislosti s poskytnutím právní služby.

Půjde tedy zejména o tyto výdaje: 

 • soudní, správní, místní a jiné poplatky, 
 • cestovní výdaje, 
 • poštovné a telekomunikační poplatky, 
 • znalecké posudky a odborná vyjádření,
 • překlady, 
 • opisy a fotokopie